AL  EN

Shërbimet Mbështetëse të Biznesit Politikat e Zhvillimit Ekonomik & Shërbime të Ngritjes së Kapaciteteve Institucionale
·         Ofrimi i trajnimeve në fusha të ndryshme të biznesit dhe ekonomisë;·         Mentorimi dhe Këshillimi,

·         Planifikimin strategjik,

·         Zhvillimin e planeve të biznesit,

·         Studimet e fizibilitetit,

·         Hulumtimi dhe analiza e tregut,

·         Krijimi i strategjive të marketingut dhe fushatave reklamuese,

·         Menaxhimi i Investimeve,

·         Ekspertizë financiare,

·         Identifikimi i burimeve të kapitalit,

·         Këshilla Tatimore dhe kontabilitet,

·         Kryerja e hulumtimeve të specializuara për nevojat specifike të biznesit,

·         Eksplorimi i mënyrave të përshtatjes me rregulloret e qeverisë,

·         Franchising,

·         Ndërmjetësim në punësim dhe regrutim stafi.

·         Etj

·         Ngritja e kapaciteteve institucionale,·         Planifikimi dhe strategjitë për  Zhvillim Rajonal & Rural,

·         Strategjitë dhe planifikimi i zhvillimit Ekonomik  Lokal,

·         Zhvillimi i bujqësisë dhe politikave bujqësore,

·         Zhvillimi i politikave të NVM-ve,

·         Hulumtimi dhe zhvillimi,

·         Analiza e ndikimit ekonomik,

·         Vlerësimi i Programit,

·         Shërbimet të përgjithshme të menaxhimit,

·         Zhvillimi i burimeve njerëzore, ndërmjetësim ne punësim,

·         Zvogëlim të varfërisë dhe pabarazisë,

·         Forcimi i integrimit shoqëror dhe fuqizimin ekonomik të grupeve të            

          margjinalizuara,

·         Riintegrim të personave të riatdhesuar,

·         Etj.