AL  EN

Për D&D

D&D Business Support Center është kompani konsulente e themeluar në vitin 2008 e cila ofron shërbime profesionale (konsulente) për institucionet publike, kompanitë private, bizneset fillestare, të papunët, të rinjtë, gratë ndërmarrëse, minoritetet dhe grupet tjera të margjinalizuara, si për organizatat jo-qeveritare, donatorët etj. Shërbimet e D&D përfshijnë (por pa u  kufizuar):

Shërbimet Mbështetëse të Biznesit Politikat e Zhvillimit Ekonomik & Shërbime të Ngritjes së Kapaciteteve Institucionale
·         Ofrimi i trajnimeve në fusha të ndryshme të biznesit dhe ekonomisë;

·         Mentorimi dhe Këshillimi,

·         Planifikimin strategjik,

·         Zhvillimin e planeve të biznesit,

·         Studimet e fizibilitetit,

·         Hulumtimi dhe analiza e tregut,

·         Krijimi i strategjive të marketingut dhe fushatave reklamuese,

·         Menaxhimi i Investimeve,

·         Ekspertizë financiare,

·         Identifikimi i burimeve të kapitalit,

·         Këshilla Tatimore dhe kontabilitet,

·         Kryerja e hulumtimeve të specializuara për nevojat specifike të biznesit,

·         Eksplorimi i mënyrave të përshtatjes me rregulloret e qeverisë,

·         Franchising,

·         Ndërmjetësim në punësim dhe regrutim stafi.

·         Etj

·         Ngritja e kapaciteteve institucionale,

·         Planifikimi dhe strategjitë për  Zhvillim Rajonal & Rural,

·         Strategjitë dhe planifikimi i zhvillimit Ekonomik  Lokal,

·         Zhvillimi i bujqësisë dhe politikave bujqësore,

·         Zhvillimi i politikave të NVM-ve,

·         Hulumtimi dhe zhvillimi,

·         Analiza e ndikimit ekonomik,

·         Vlerësimi i Programit,

·         Shërbimet të përgjithshme të menaxhimit,

·         Zhvillimi i burimeve njerëzore, ndërmjetësim ne punësim,

·         Zvogëlim të varfërisë dhe pabarazisë,

·         Forcimi i integrimit shoqëror dhe fuqizimin ekonomik të grupeve të            

          margjinalizuara,

·         Riintegrim të personave të riatdhesuar,

·         Etj.

 

D&D ka ofruar rreth vete mbi 40 ekspert të fushave të ndryshme, me përgatitje akademike-profesionale dhe me eksperiencë të gjatë dhe të suksesshme në fushat  që ndërlidhet me pakon e shërbimeve të listuara më lart.  

 

                   Vizioni

Për të qenë kompania më e besuar dhe e respektuar për shërbime profesionale, e njohur nga klientët tanë për dhënien e përsosmërisë.
 

                   Misioni

Për t’u shërbyer klientëve tanë, duke ju siguruar shërbime të cilësisë më të lartë profesionale që adresojnë çështjet e tyre të biznesit. Duke  tërhequr, rekrutuar dhe mbajt profesionistët më me njohuri dhe me pasion, ne sigurojmë një kulturë bashkëpunuese që u mundëson atyre të lulëzojnë profesionalisht dhe personalisht. Ne ju japim rezultate superiore financiare klientëve tanë duke ju shumëfishuar atyre vlerën e investimit.

 

                    Vlerat

Integriteti: Ne bëjmë gjënë e duhur, pavarësisht nga konsekuencat.
Ndjekja e Përsosmërisë: Ne vazhdimisht përpiqemi që të tejkalojnë pritjet e  klientëve tonë.
Llogaridhënia:  Ne marrim përgjegjësi për veprimet individuale dhe kolektive.
Bashkëpunimi: Ne punojmë së bashku për të arritur qëllimet kolektive dhe individuale.
Pasioni: Energjia dhe entuziazmi ynë janë ngjitëse. Ne jemi të frymëzuar për të bërë ndikim të qëndrueshëm.

 

                   Qëllimi

Qëllimi i themelimit të D&D-së  është që të ndihmoj klientët e të gjitha industrive, si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik, që të përmirësojnë performancën menaxheriale, në përputhje me rregullat komplekse, duke zvogëluar shpenzimet dhe rritur vlerën e investimit të tyre dhe duke arritur qëndrueshmëri në caqe afatgjata dhe strategjike.