Shërbimet

 

                 SHËRBIMET QË OFRON D&D BUSINESS SUPPORT CENTER

 

Shërbimet mbështetëse të biznesit

 

D&D Business Support Center,  përkrahë ndërmarrësit e rinj dhe ata ekzistues, përmes ofrimit të trajnimeve, konsulencës, mentorimit, analizave dhe  hulumtime në fusha të ndryshme, përfshirë dhe pa u kufizuar në:

  • • Menaxhim;
  • • Planifikimi Strategjik;
  • • Plan Biznesi;
  • • Planifikim Strategjik Sektorial;
  • • Studime Fizibiliteti;
  • • Partneritet Publiko Privat;
  • • Hulumtim dhe Analizë Tregu;
  • • Strategji Marketingu&Fusha të Reklamuese;
  • • Plan Investiv;
  • • Qasje në Financa;
  • • Analizë dhe Projeksione Financiare;
  • • Eksport dhe Import;
  • • Franchising;
  • • Ndërmjetësim në punësim dhe Menaxhimi Burimeve Njerëzore,etj

Shërbime për institucione publike dhe organizata jo-qeveritare

D&D Business Support Center ndihmon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe social të vendit, duke ju ofruar mbështetje institucioneve qeveritare dhe jo-qeveritare përmes konsulencës në:

  • • Ngritje të kapaciteteve institucionale;
  • • Planifikim Strategjik në nivel Nacional, Rajonal dhe Lokal;
  • • Planifikim Strategjik Sektorial;
  • • Zhvillim të Politikave të NVM-ve;
  • • Përmirësim të Ambientit për Biznes;
  • • Promovim të Investimeve të Huaja Direkte;
  • • Zhvillim të Projekteve Investive përmes Partneritetit Publiko Privat;
  • • Hulumtim dhe Analiza;
  • • Vlerësimi i Ndikimit të Programeve;
  • • Zhvillimi Politikave për Zvogëlim të Varfërisë dhe Pa barazisë Sociale;
  • • Forcimi i integrimit shoqëror dhe fuqizimin e konomik të grupeve të margjinalizuara;
  • • Ri integrim të Personave të Riatdhesuar, etj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *